Vliegveld legt rekening neer bij omwonenden

Met een jaar vertraging heeft Rotterdam The Hague Airport op maandag 14 maart jongstlede de onderzoeken gepresenteerd die verricht zijn omdat men het aantal vluchten fors wil uitbreiden in de komende tien jaar. Duidelijk komt naar voren dat méér vliegen meer geluid gaat in Schiedam Noord, omdat de huidige geluidscontour te klein is. Het vliegveld gaat ervan uit dat de staatssecretaris eind 2017 het besluit tot meer vluchten gaat nemen. Op 17 mei zal de gemeente Schiedam een voorlichtings- en discussieavond organiseren met het vliegveld, bewoners en raadsleden.

Geluidscontrour dichterbij
In het milieu-effectrapportage (MER) dat op 14 maart werd gepresenteerd is onderzocht wat de gevolgen zijn van een zestal scenario's voor de omgeving. Het vliegveld heeft een voorkeur voor het scenario 3c waarbij er in 2025 38.000 vluchten kunnen plaats vinden. De nieuwe geluidscontour van 56 dB(A) Lden komt meer richting Spaland en Sveaparken te liggen, met name tegen de oostelijke rand van Sveaparken en het gebied rond het Windas. De contour reikt tot aan de noordrank van volkstuinencomplex Thurlede en de Rietkraag en de Weide in Kethel-Oost.

Kosten en baten
In de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is berekend wat de "gemonetariseerde" waarde is van alle gevolgen van het uitbreiden van het aantal vluchten. Men beoogt er een objectieve weging mee van alle effecten, zoals investeringen, reistijd, toerisme en leefbaarheid. Bureau Ecorys die de MKBA heeft uitgevoerd kwam tot de conclusie dat in alle groeivarianten er een positieve balans is in de baten versus de kosten. Dus meer vliegen levert meer op. Zo levert het extra arbeidsplekken op en verliezen zakenreizigers minder reistijd. Men signaleert echter wel "aanzienlijke kosten" als het gaat om de effecten van toegenomen geluidsproductie- en overlast die men uitdrukt in de waardevermindering van koopwoningen. Ook in Spaland, Sveaparken en Kethel-Oost. Toch zijn er volgens de onderzoekers meer positieve effecten te verwachten en stelt men dat meer vluchten maatschappelijk rendabel zijn. Maar de rekening komt zo terecht bij omwonenden.

Stadserf op 17 mei
Op 17 mei zal er in Schiedam tijdens een Stadserfbijeenkomst het een en ander over dit onderwerp worden toegelicht door Steven v.d. Kleij (Manager Informatie, Capaciteit en Beleid van RTHA). De gemeente werkt nog aan een verdere invulling van het programma. De plannen van het vliegveld zullen na de zomer door de gemeenteraad besproken worden. Het SOBO zal op een geschikt moment ook met bewoners in gesprek gaan en ook zal er een klankbordgroep ter ondersteuning van de vertegenwoordigers (John Witjes en Henk Lamphen) in de CRO gestart gaan worden.

Praat met ons mee
Van belang is dat iedereen die een mening wil geven over dit onderwerp of erover mee wilt praten, dit ook de komende maanden kan doen. Bewonersvereniging Spaland en het SOBO zullen initiatieven tot een gesprek nemen, naast de initiatieven van de gemeente. Reageren op de plannen kan via info@bvspaland.nl, daar kunt u zich ook aanmelden voor de SOBO-klankbordgroep.